's - Hertogenbosch,
13
februari
2018
|
13:39
Europe/Amsterdam

Voortgang energieakkoord goede opmaat naar nieuwe afspraken

De brief van Ed Nijpels over de voortgangsrapportage van het Energieakkoord laat zien dat Nederland een belangrijke stap zet in verduurzaming. Het is positief dat de doelstellingen uit het Energieakkoord in 2020 binnen handbereik zijn, dankzij de extra afspraken van de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de SER. Om de volgende stap in verduurzaming te realiseren, pleit innogy voor versnelling en ambitieuze nieuwe afspraken voor het nieuwe Energieakkoord.

Energiebesparing

Op het gebied van energiebesparing worden zeer goede stappen gezet. innogy-dochter Essent heeft het afgelopen jaar met haar servicebedrijven Nederland Isoleert en Isoprofs een belangrijke bijdrage geleverd. De komende jaren zet innogy in op snellere verduurzaming van de gebouwde omgeving in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en huizenbezitters.

Hernieuwbare energie

Om de doelstellingen op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie te halen, ziet innogy ruimte bij Rijksgronden, bijvoorbeeld door windturbines en zonneparken op (zee)dijken te realiseren. Er ligt ook een belangrijke rol bij gemeenten voor verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies moeten hier een regierol nemen in het betrekken van omgeving en bewoners. innogy wil een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen voor Wind op Zee. Dit blijkt ook uit onze deelname aan de tender voor het bouwen van het subsidievrije windpark Hollandse Kust Zuid.

Energieakkoord 2.0

Voor de periode tussen 2020 en 2030 worden de komende maanden afspraken gemaakt in het Energieakkoord 2.0. innogy wil dat er verregaande afspraken worden gemaakt over verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit is een voorwaarde om onze afhankelijkheid van aardgas sneller af te bouwen. Het is van belang dat er - ook na 2020 - meer ruimte beschikbaar wordt gesteld voor hernieuwbare energie. Met name Wind op Zee kan een grotere bijdrage leveren voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030.